4 years

For to dage siden kunne jeg fejre officielt 4 år med denne skønne fyr. Min bedre halvdel. Jeg er så priviligeret at vågne op ved siden af ham hver eneste dag. Jeg kan slet ikke forstå hvor de 4 år blev af, tiden flyver afsted og jeg vil uden tvivl øve mig på, at nyde hvert enkelt minut mere fra nu af. Generelt. Jeg ville blot dele lidt minder med Jer og mig selv, for sikke mange ting vi allerede har oplevet sammen. Jeg ser frem til mange flere minder og jeg glæder mig til at dele dem med jer herinde også. Beklager det har været lidt stille herinde, de sidste par dage, men mit program har simpelthen været fuldt booket, forestiller mig Jeres er ligeså. Nu vil jeg klappe computeren sammen for nu og nyde aftenen og en pizza i selskab med Thomas <3

Må I få en dejlig aften.

// Two says ago I could officially celebrate 4 years with this amazing huy. My better half. I am so privilege to wake up with him every single day. I can't believe where the 4 yours went, everything goes by so fast. I will try to enjoy everything a bit more, in general. Just wanted to share these photos and memories with you guys and my self, we have already experienced so many things together. I look forward to make a lot more memories and to share them with you guys. I am sorry everything have been so quiet in here, but my program has been so booked - I imagine yours is too. Now I will close the computer for today and enjoy the rest of the night with a pizza and Thomas <3

Have an amazing night.

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om

Coping with cancer

Personal

Et lidt dybere og mere personligt indlæg, end hvad i normalt læser herinde på domænet. Det skal til indimellem, for der sker jo, som i ved, ofte flere ting bag facaden end fine outfits, rejser og dilemmaer omkring aftensmaden. Det kan nogle gange være rart at få sat ord på tingene, og det kan det også for mig.

Desværre er det nok de færreste af os (nok nærmere ingen), som er så heldige at gå igennem et helt liv uden at sygdommen rammer på den ene eller den anden måde. Oktober er jo et af de måneder hvor der virkelig bliver sat fokus på kræft ,og derfor vil jeg også gerne forsøge at sætte lidt ord på mine oplevelser omkring denne helt forfærdelige og uforklarlige sygdom, som desværre rammer rigtig mange. Tidligere havde jeg en idé om, at så snart man hørte ordet kræft, så kunne man ligeså godt begynde at tælle dagene. Jeg er blevet klogere heldigvis.

I år er det 10 år siden, at min kæreste morfar mistede kampen til denne sygdom. De som kender mig ved, jeg havde et utrolig tæt forhold til ham og derfor satte sygdommen, og dét at miste nogen så tæt på, dybe spor i mig. Jeg ved, at mange oplever helt forfærdelige ting hver dag, også noget, man ikke ville kunne forholde sig til, medmindre man selv har været i samme situation. Jeg kan kun tale ud fra mine egne erfaringer, så det håber jeg selvfølgelig, der vil være forståelse for.

For to år siden fik min mormor konstateret tarmkræft (vi har et MEGET tæt forhold til hinanden), og som jeg nævnte, så var jeg absolut overbevist om, at så snart ordet "kræft" blev nævnt, så var dødsdommen ligesom givet. 7,9,13, så var det HELDIGVIS ikke tilfældet, og min søde lille mormor vandt kampen.

For præcis en uge siden fik vi så at vide, at min mormor endnu engang var blevet ramt af denne sygdom. Det giverflashbacks hver gang! Og hver gang frygter man det værste oghåber på det bedste. Jeg er så priviligeret at have et rigtig tæt forhold til min mormor, og defor fik jeg lov til at tage med hende i mandags, til "dommens time". For én som mig, som tager alting meget tæt ind til sig, var det faktisk en meget behagelig oplevelse. På forhånd skal det siges, at vi vidste chancerne var gode, og dét, er der ingen tvivl om, hjalp på situtationen.

Det er endnu engang et indkapslet område, der er ramt, og det betyder, at kræften HELDIGVIS ikke har spredt sig til andre områder. Som nævnt frygtede vi det værste, men håbede på det bedste! Så det var en helt fantastisk nyhed at få at vide. Det betyder dog, at hun skal igang med et 4 ugers stråling forløb, men vi kan se en ende på det hele.

Noget, der har betydet meget under disse forløb, har været, at man virkelig har kunne mærke livsglæden. Ikke sagt, at der ikke har været triste øjeblikke, hvor man har lyst til at smide håndklædet i ringen, for det tror jeg er svært at undgå. Men på trods af, at chancerne for at kræften vender tilbage igen om 2 år er stor, så siger hun, "så klarer vi det bare en gang mere". Det har virkelig været noget, jeg har bidt mærke i, og noget, der har betydet rigtig meget for mig, som pårørende. Noget, der er vigtigt for os alle at huske på, er at snakke om sygdommen, få sat ord på den og snak med den sygdomsramte omkring det, men husk ikke at behandle personen som om livet er slut. For det er slet ikke sikkert. Det er vigtigt at have noget at kæmpe for, så mind dem om det i stedet.

Kræft er en helt forfærdelig sygdom, og jeg kommer aldrig til at forstå den. Ikke at der er nogen positivt at sige om kræft, men alligevel så har disse to oplevelser hjulpet mig rigtig meget. Og jeg har indset, at man også kan overvinde den. Jeg håber, det også kan hjælpe Jer.

// A bit deeper and more personal post than what you usually read on this domain. That is necessary to sometimes. As you know, things often happen, more than fine outfits, travels and dilemmas about what to eat for dinner. Sometimes it may be nice to put words on those things, and it is for me too.

Unfortunately, few of us (probably nobody) are fortunate to go through a lifetime without disease hitting in one way or another. October is one of the months that really focuses on cancer, and therefore I would like to try to put words on my experiences with this absolutely terrible and unexplained disease, which unfortunately hits a lot of people . Earlier, I had an idea of that as soon as you heard the word cancer, you could as well start counting the days. I have become more informed, and thank god for that.

This year, 10 years ago, my dearest grandfather lost the fight to cancer. Those who know me know that I had an incredibly close relationship with him and therefore this disease and the loss of someone so close, hit me hard. I know that many people experience terrible things every day, even something that you would not be able to relate to unless you've been in the same situation. I can only speak from my own experiences, so I hope of course that will be understood.

Two years ago, my grandmother got cancer (we have a VERY close relationship with each other) and, as I mentioned, I was absolutely convinced that as soon as the word "cancer" was mentioned, the death sentence was just as given. 7,9,13, this was not the case and my sweet little grandmother won against cancer.

Just one week ago, we were told that my grandmother once again had been affected by this disease. It gives you flashbacks every time! And every time you fear the worst and hope for the best. I am so privileged to have a very close relationship with my grandmother, and I was allowed to go with her on Monday to the "Judgment of the Judgment". For one like me, who takes everything very close to, it was actually a very pleasant experience. In advance, it should be said that we knew the chances were good, no doubt, that helped the situtation.

Once again, there is a small area that has been affected, which means that the cancer has not spread to other areas. As mentioned, we feared the worst, but hoped for the best! So it was amazing news. That means, however, that she will start with a 4 week radiation course, but we can see an end to it all.

Something that has meant a lot during these years and situation, was that I could feel the joy of life. Not said that there haven't been any sad moments, where you were about to give up everything, because I think that is hard to avoid. But despite the fact that the chance of the cancer returning in 2 years is huge, she says, "we'll then we will make it one more time." It has really been something I've noticed, and something that has meant a lot to me, as a relative. Something that is important for all of us to keep in mind is to talk about the disease, put words on it and talk to the affected person, but do not treat the person as if life is over. Because it's not. It's important to have something to fight for, so remind them of what to fight for instead.

Cancer is a terrible disease and I will never understand it. Not that there is any positive things to say about cancer, but yet, these two experiences have helped me a lot. And I have realized that you can overcome it too. I hope it can help you too.

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om

Nouw Team - I Love My Job #Nouwteammeetup

Photo: Lisa Hooks

Godmorgen skønneste læsere. Jeg er one tired girl i dag og det har jeg faktisk været de sidste mange dage. Jeg tror min kære kæreste har smittet mig med hans forkølelse, irriterende. I går fortalte jeg jer om ugens planer og om en tur til Ikea. Thomas, hans søster, niece og jeg brugte det meste af dagen i Ikea Århus igår. Vi skulle nemlig have en ny seng. Det var simpelthen så hyggeligt, men årh så stressende, da vi kom hjem 1 time før vi ventede 12 fødselsdagsgæster ups! Jeg har fundet ud af jeg ikke fungerer så godt under pres (ihvertfald ikke som værtinde), da det stresser mig, hvis der ikke er styr på tingene. Til gengæld er Thomas ret god til det (thank god) og vi hyggede os. Og så fik vi da også lige samlet sengen YAS og den er så fin! Jeg tænker at vise jer den i et seperat indlæg? Måske det endda kunne have interesse med en apartment tour? Let me know. Og i aften venter vi anden runde af gæster, jeg glæder mig!

Anyway, det var faktisk slet ikke det, det skulle handle om. Jeg tænkte faktisk at jeg ville fortælle jer lidt om min job og hvor glad jeg er for at være en del af det ovenstående team! I september modtog jeg en besked fra @annelinneaholm om jeg ikke havde tid til at skypemøde. Først tænkte jeg selvfølgelig "oh no", hvad har jeg dog gjort galt? Jeg ved ikke hvorfor man altid tænker negativt, dårlig vane! Men det var langtfra negativt, faktisk så tilbød hun mig et job jeg ikke turde drømme om at få allerede, i en alder af 21! Der var nemlig blevet så travlt på Nouw Danmark kontoret, at hun godt kunne bruge en hjælpende hånd. Tænk, at hun havde tænkt på mig? Vi havde kun mødt i hinanden én enkelt gang, og er bosat så langt fra hinanden og så vælger hun, MIG! Dét i sig selv, var/ER en kæmpe ære. Så nu sidder jeg her og tænker et halvt år tilbage, til en enkelt besked om en skype samtale. Jeg har oplevet SÅ meget på det her halve år og jeg har lært så mange fantastiske nye mennesker at kende. Se bare mine helt fantastiske kollegaer ovenover, hvor heldig har man lov at være? At være studerende og så få tilbudt et job, hvor man allerede på et halvt år har besøgt Göteborg, Stockholm, København, afholdt events og stiftet et hav af bekendtskaber (venskaber), må da være enhvers drøm - det er i hvert fald min! Jeg er simpelthen så taknemlig og det synes jeg lige i alle skulle vide. For nogle gange tager vi (JEG) ting alt for givet. Det blev måske mere en kærlighederklæring til mit job, end en egentlig job beskrivelse? Men det skal også på plads, at jeg virkelig elsker det jeg laver. Jeg sidder både med vores magasin, kontakt med bloggere, virksomheder, delvis planlægning af events (stadig meget nyt, men såå spændende) osv. alt dette laver jeg sammen med skønneste Anne, som er Nouw Danmarks Country Manager. Er der noget I er meget taknemmlige over?

// Good morning beautiful readers. I am one tired girl today and I have actually been the last several days. I think my dear boyfriend has infected me with his cold, annoying. Yesterday I told you about this week's plans and about a trip to Ikea. Thomas, his sister, niece and I spent most of the day in Ikea Aarhus yesterday. We had to buy a new bed. It was such a cozy day, but the so stressful since we came home one hour before we were expecting 12 birthday guests ups! I do not work so well under pressure (certainly not as hostess) because it stresses me, if there is no control of things. In return, Thomas is pretty good at it (thank god) and we enjoyed ourselves. And then we even got the new bed fixed afterwards, it looks so great! I think that I will show you in a separate post? Perhaps you could even be interested in an apartment tour? Let me know. And tonight, we expect another round of guests, I am looking forward!

Anyway, it was actually not what it this post should be about. I was actually thinking that I would tell you a little about my job and how happy I am to be a part of it above team! In September, I received a message from @annelinneaholm if I did not have time to a skype meeting. At first I thought, of course, "oh no", what have I done wrong? I do not know why you always think negatively, bad habit! But it was far from negative, in fact so she offered me a job I did not dare to dream of getting already, at the age of 21! It had become so busy on the Nouw Denmark office that she could use a helping hand. Cant believe that she had thought of me? We had only met each other once, and then we live so far apart and so she chooses, ME! That in itself was/IS a huge honor. So now I am sitting here thinking half a year back, on a single message for a skype conversation. I have experienced SO much the past six months and I have met so many great new people. Just look at my fantastic colleagues above - how lucky can you be? Being a student and then get offered a job where one already in half a year have visited Gothenburg, Stockholm, Copenhagen, planned events and formed lots of relationships (friendships), must surely be everyone's dream - it is certainly mine! I am just so grateful and I think you should know that. Because sometimes we take (I) things for granted. It was perhaps more a love letter to my job than an actual job description? But it must also be in place that I really love what I do. I sit with both our magazine, contact with bloggers, companies, planning of events (still very new, but sooo exciting) etc. All this am I doing with the best girl Anne, Nouw Denmarks Country Manager. Is there something you are very thankful about?

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om