Mad, irritated and frustrated, we all have those days right?

Sådan en dag havde jeg igår. Stadig lidt i dag og nok helt ind til tirsdag, hvor min tur til tandlægen, forhåbenligt er forbi.

Jeg kan nemlig se frem til at modtage en sur stor fed tandlæge regning, kan nogen fortælle mig hvorfor, den del endnu ikke blevet inkluderet i de mange skattekroner vi betaler hver måned? Jeg har flittigt besøgt tandlægen hele mit liv, og efter bogen børstet min tænder flittigt, men selfølgelig vi kan alle fejle og åbenbart har jeg ikke været grundig nok med tandtråden, as if anyone is? Og derfor skal jeg have rykket mine to visdomstænder ud, hvilket betyder at jeg skal besøge tandlægen endnu engang for at gennemgå et smertehelvede (jeg ved godt man bliver bedøvet, But still, I Hate it) og efterfølgende modtage en stor fed overprizy tjek! Jeg er godt klar over vi alle har fået det betalt de første 18 år af vores liv, men kunne vi ikke indføre det som en del af det vores skattepenge går til? Det er vel en ligeså vigtig del af vores sundhedssystem som så meget andet, eller er det bare mig? Anyway så skal det bare overståes og så er jeg sikkert back on track, men indtil da, så er jeg så påvirket af sådanne "begivenheder" hvis man kan kalde det for det.... (forsøger ikke at fornærme nogen, men bliver altid så deprimeret over at skulle have ordnet noget ubehageligt, man helst vil undgå og derefter betale kassen for det) er jeg den eneste?

Og nåårh ja, så kan man ikke engang sætte sig ind i et lukket studielokale for sig selv.. min studieveninde og jeg var taget på biblioteket i går, for at studere og ordne de sidste (vigtige detaljer) til vores eksamen. Tror i så ikke, at en fremmed mand bare vader ind i det lukkede lokale og sætter sig med sin Avis og kop kaffe? Ikke noget med at spørge, må jeg sætte mig herinde eller forstyrrer jeg? LÆS: der var 1000 ledige pladser udenfor og ingen mennesker? Hvorfor i alverden sætter han sig hos os? I et lukket lille lokale? For at læse i sin avis i hvad, 10 minutter, for derefter bare at sidde i lokalet og stirre i 15? Undskyld mig, men det var altså for underligt! Det er bestemt ikke for at lyde snobbet, men vi havde simpelthen bare brug for at koncentrere os og jeg tror vi begge var så "chokeret" at vi ikke lige fik det sagt.

For at det ikke skal være løgn, så gik vores ovn også i udu igår og Nårh ja, så er vores spejl også gået i stykker for 4 gang..

Det var en hel del sure opstød fra min side, men de kommer ikke så tit, så jeg håber i kan bære over med mig! Tror det er sundt for mig at dele, fremfor at jeg går og bliver sur og frustreret på alt og alle, indtil det er overstået.. det har jeg vist lidt en tendens til. Alting kan ikke være positivt og en dans på roser hele tiden, men det plejer heldigvis at vende på et tidspunkt! Fingers crossed 💕

Jeg håber Jeres dag var bedre end min!

What a day I had yesterday. Still a little today and probably until Tuesday, where my trip to the dentist, hopefully, is over. 

I can look forward to receiving a big fat dental bill, can anyone tell me why that part has not yet been included in the many tax crowns we pay each month? I have visited the dentist all my life and after the book brushed my teeth as I should, but of course we can all fail and obviously I have not been the best with the dental floss, as if anyone is? That means that I have to pull out my two wisdom teeth, which means I'll have to visit the dentist once again to go through a painful hell (I'll get stunned, but still, I hate it) and then receive a big fat overprizy check afterwards! I am well aware that it has been paid for usthe first 18 years of our lives, but could we not introduce it as part of what our tax money goes to? It's just as important a part of our healthcare system as much else, or is it just me? Anyway, it just has to be said and I'm sure I will be back on track, but until then, I'm so influenced by such "events" if you can call it that .... (I am not trying to offend anyone but I always gets so depressed when I have to go through something uncomfortable, one would rather avoid and then pay for it after) am I the only one?


And one more thing, you can not even go into a closed studio room for yourself without people disturbing you. My student friend and I were at the library yesterday, to study and arrange the last (important details) for our exam. Don't you think that a strange man just walks into the closed room and puts his newspaper and cup of coffee on the table? He didn't even ask if he could stay here or do I disturb? READ: There were 1000 available seats outside and no people? Why in the world does he join us? In a closed tiny room? To read in his newspaper in what, 10 minutes, and then just sit in the room and gaze for 15? Excuse me, but it was too strange! I don't want to sound like a bitch, but we simply needed to concentrate and I think we were both so "shocked" that we did not even tell him to leave. 

One more thing our oven, stopped working yesterday too and our mirror broke for the 4 time.. 

Sorry for such a mad post from my side, but they do not come so often so I hope you can carry over with me! I believe it's healthy for me to share, rather than i'm going to get mad and frustrated on everything and everyone until it's over. I've seen a little tendency. Everything can not be positive all the time, but fortunately there will be a turning point at some point! Fingers crossed 💕 

I hope your day was better than mine!

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om