Coping with cancer

Personal

Et lidt dybere og mere personligt indlæg, end hvad i normalt læser herinde på domænet. Det skal til indimellem, for der sker jo, som i ved, ofte flere ting bag facaden end fine outfits, rejser og dilemmaer omkring aftensmaden. Det kan nogle gange være rart at få sat ord på tingene, og det kan det også for mig.

Desværre er det nok de færreste af os (nok nærmere ingen), som er så heldige at gå igennem et helt liv uden at sygdommen rammer på den ene eller den anden måde. Oktober er jo et af de måneder hvor der virkelig bliver sat fokus på kræft ,og derfor vil jeg også gerne forsøge at sætte lidt ord på mine oplevelser omkring denne helt forfærdelige og uforklarlige sygdom, som desværre rammer rigtig mange. Tidligere havde jeg en idé om, at så snart man hørte ordet kræft, så kunne man ligeså godt begynde at tælle dagene. Jeg er blevet klogere heldigvis.

I år er det 10 år siden, at min kæreste morfar mistede kampen til denne sygdom. De som kender mig ved, jeg havde et utrolig tæt forhold til ham og derfor satte sygdommen, og dét at miste nogen så tæt på, dybe spor i mig. Jeg ved, at mange oplever helt forfærdelige ting hver dag, også noget, man ikke ville kunne forholde sig til, medmindre man selv har været i samme situation. Jeg kan kun tale ud fra mine egne erfaringer, så det håber jeg selvfølgelig, der vil være forståelse for.

For to år siden fik min mormor konstateret tarmkræft (vi har et MEGET tæt forhold til hinanden), og som jeg nævnte, så var jeg absolut overbevist om, at så snart ordet "kræft" blev nævnt, så var dødsdommen ligesom givet. 7,9,13, så var det HELDIGVIS ikke tilfældet, og min søde lille mormor vandt kampen.

For præcis en uge siden fik vi så at vide, at min mormor endnu engang var blevet ramt af denne sygdom. Det giverflashbacks hver gang! Og hver gang frygter man det værste oghåber på det bedste. Jeg er så priviligeret at have et rigtig tæt forhold til min mormor, og defor fik jeg lov til at tage med hende i mandags, til "dommens time". For én som mig, som tager alting meget tæt ind til sig, var det faktisk en meget behagelig oplevelse. På forhånd skal det siges, at vi vidste chancerne var gode, og dét, er der ingen tvivl om, hjalp på situtationen.

Det er endnu engang et indkapslet område, der er ramt, og det betyder, at kræften HELDIGVIS ikke har spredt sig til andre områder. Som nævnt frygtede vi det værste, men håbede på det bedste! Så det var en helt fantastisk nyhed at få at vide. Det betyder dog, at hun skal igang med et 4 ugers stråling forløb, men vi kan se en ende på det hele.

Noget, der har betydet meget under disse forløb, har været, at man virkelig har kunne mærke livsglæden. Ikke sagt, at der ikke har været triste øjeblikke, hvor man har lyst til at smide håndklædet i ringen, for det tror jeg er svært at undgå. Men på trods af, at chancerne for at kræften vender tilbage igen om 2 år er stor, så siger hun, "så klarer vi det bare en gang mere". Det har virkelig været noget, jeg har bidt mærke i, og noget, der har betydet rigtig meget for mig, som pårørende. Noget, der er vigtigt for os alle at huske på, er at snakke om sygdommen, få sat ord på den og snak med den sygdomsramte omkring det, men husk ikke at behandle personen som om livet er slut. For det er slet ikke sikkert. Det er vigtigt at have noget at kæmpe for, så mind dem om det i stedet.

Kræft er en helt forfærdelig sygdom, og jeg kommer aldrig til at forstå den. Ikke at der er nogen positivt at sige om kræft, men alligevel så har disse to oplevelser hjulpet mig rigtig meget. Og jeg har indset, at man også kan overvinde den. Jeg håber, det også kan hjælpe Jer.

// A bit deeper and more personal post than what you usually read on this domain. That is necessary to sometimes. As you know, things often happen, more than fine outfits, travels and dilemmas about what to eat for dinner. Sometimes it may be nice to put words on those things, and it is for me too.

Unfortunately, few of us (probably nobody) are fortunate to go through a lifetime without disease hitting in one way or another. October is one of the months that really focuses on cancer, and therefore I would like to try to put words on my experiences with this absolutely terrible and unexplained disease, which unfortunately hits a lot of people . Earlier, I had an idea of that as soon as you heard the word cancer, you could as well start counting the days. I have become more informed, and thank god for that.

This year, 10 years ago, my dearest grandfather lost the fight to cancer. Those who know me know that I had an incredibly close relationship with him and therefore this disease and the loss of someone so close, hit me hard. I know that many people experience terrible things every day, even something that you would not be able to relate to unless you've been in the same situation. I can only speak from my own experiences, so I hope of course that will be understood.

Two years ago, my grandmother got cancer (we have a VERY close relationship with each other) and, as I mentioned, I was absolutely convinced that as soon as the word "cancer" was mentioned, the death sentence was just as given. 7,9,13, this was not the case and my sweet little grandmother won against cancer.

Just one week ago, we were told that my grandmother once again had been affected by this disease. It gives you flashbacks every time! And every time you fear the worst and hope for the best. I am so privileged to have a very close relationship with my grandmother, and I was allowed to go with her on Monday to the "Judgment of the Judgment". For one like me, who takes everything very close to, it was actually a very pleasant experience. In advance, it should be said that we knew the chances were good, no doubt, that helped the situtation.

Once again, there is a small area that has been affected, which means that the cancer has not spread to other areas. As mentioned, we feared the worst, but hoped for the best! So it was amazing news. That means, however, that she will start with a 4 week radiation course, but we can see an end to it all.

Something that has meant a lot during these years and situation, was that I could feel the joy of life. Not said that there haven't been any sad moments, where you were about to give up everything, because I think that is hard to avoid. But despite the fact that the chance of the cancer returning in 2 years is huge, she says, "we'll then we will make it one more time." It has really been something I've noticed, and something that has meant a lot to me, as a relative. Something that is important for all of us to keep in mind is to talk about the disease, put words on it and talk to the affected person, but do not treat the person as if life is over. Because it's not. It's important to have something to fight for, so remind them of what to fight for instead.

Cancer is a terrible disease and I will never understand it. Not that there is any positive things to say about cancer, but yet, these two experiences have helped me a lot. And I have realized that you can overcome it too. I hope it can help you too.

INSTAGRAM - FACEBOOK - YOUTUBE 

Synes godt om